en
търси
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
Европейски експерти за развитие
 
Печат Печат
Опит

2010
 • Договор за консултантска услуга за изработване на апликационна форма, бюджет и съпътваща документация по ОПРР
  Възложител: МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” – гр. Стара Загора
   
 • Договор за консултантска услуга за изработване на финансов анализ на проект по ОПРР
  Възложител: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали
   
 • Договор с предмет дейности за публичност и информация по проект по ОПАК на Областна администрация Плевен
  Възложител: Областна администрация Плевен
   
 • Договор за консултанстка услуга за подготовка на апликационна форма, бюджет и съпътстваща документация на проект по ОПРР
  Възложител: Община Костинброд
   

upнагоре


2009
 • Договор за консултантска услуга от март 2009 г. „Подготовка на проектно предложение на Община Рила „Изграждане на ПСОВ и модернизация на ПСПВ” по ОПОС” 
   
 • Изготвяне на проектна документация за кандидатстване за финансиране с проект «Туризмът – наше общо бъддеще от Струма до Брегалница» по Програмата за трансгранично сътрудничество между република България и бивша Югославска Република Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ, бюджетна линия №2007CB16IPO007-2009-1.
  Възложител: Община Симитли
   
 • Изготвяне на социално-икономическо проучване на територията на Община Белене по Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Белене”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година
  Възложител: Община Белене, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година
   
 • Договор за консултантска услуга, относно подготовка на готови проекти по Техническа помощ на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България
  Възложител: "Луиз Бергер" България
   
 • Договор за консултантска услуга, относно изпълнение на проект по ОП "Конкурентноспособност на българската икономика"
  Възложител: Фирма "ЗУУМ" ООД, гр.Перник
   
 • Проучване на десет генериращо пазара по проект „Маркетинг, проучване и оценка на ефективността на националния маркетинг 2007-2013" Изготвяне на медийно изследване и подготовка на информационни материали по договора
  Възложител: Партньор на ATC Консултантс –Австрия и IPK - Германия - проект project „Маркетинг, проучване и оценка на ефективността на националния маркетинг 2007-2013" на ДАТ
  Период на изпълнение: 2009-2010 г.
   
   

upнагоре


2008
 • Договор за изработване на тръжни документи за услуги в съответствие с изискванията на ЗОП, за проект BG2006/018-378.03.04 „Туристически център Перперикон”, компонент 4
  Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
   
 • Разработване на документи във връзка с функционирането на Оперативна Програма „Техническа помощ”
  Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
   
 • Договор за консултантска услуга от 14.01.2008г. “По-нататъшно укрепване на административния капацитет за прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, България” EuropeAid/123/444/D/SER/BG
   
 • Договор за изработване на 3-годишен план за развитието на територията на „Природен парк Персина” , финансиран по програма ФАР ТГС България - Румъния
   
 • Договор за консултантска услуга за изготвяне на средносрочна рамкова инвестиционна програма
  Възложител: Министерство на здравеопазването
   
 • Разработване и управление на инфраструктурни проекти по ОП „Регионално развитие”, включително разработване на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
  Възложител: Столична община
   
 • Разработване на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за възлагане на строителство на обект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново”
   
 • „Разработване на инфраструктурен проект по ОПРР”
  Възложител: Община Перник, ОПРР
   
 • "Разработване на инфраструктурен проект по ОПРР”
  Възложител: Община Божурище, ОПРР
   
 • „Разработване на инфраструктурен проект по ОПРР и документация за избор на изпълнители на проектните дейности по ЗОП”
  Възложител: Община Ботевград
   
 • „Разработване на проект за реконструкция и модернизация на МБАЛ „Св.Панталеймон” АД, гр.Ямбол по ОПРР и документация за избор на изпълнители на проектните дейности по ЗОП (с включени строително-ремонтни дейности)”
  Възложител: МБАЛ „Св.Панталеймон” АД, гр.Ямбол
   
 • "Разработване на проектно предложение на Община Кюстендил по ОПРР"
  Възложител: Община Кюстендил
   
 • «Разработване на проектно предложение на Община Балчик по ОПРР»
  Възложител: Община Балчик
   
 • «Разработване на проектно предложение на Община Брезник по ФАР ТГС България-Сърбия 2006»
  Възложител: Община Брезник, ТГС
   
 • Договор по програма ФАР за разработване на 3-годишен план за развитие на територията на „Природен парк ПЕРСИНА”, включително разработване на маркетингова и рекламна стратегия за популяризиране на парка
  Възложител: Община Белене – по проект ФАР ТГС България- Румъния
   
 • Договор за изготвяне на пазарна стратегия
  Възложител: „Енарджи Сейвинг” ЕООД
   
 • Договор за изработване на тригодишен план за развитие на територията, включително част насочена към нейното туристическо развитие, пътеводител и информационни материали
   
 • Договор за участие в тръжни комисии и формулиране на документацията на проект за „Изграждане на онкологичен център в град Смолян”
  Възложител: Община Смолян, ИА „ИСПА”, Министерство на финансите
   
 • Договор за изработване на стратегия за бъдещо туристическо развитие на Община Чепеларе, включваща и археологическо и културно наследство
   
 • Договор за разработване на тръжни документи по Проект BG 161 РО 001/2.1– 02/2007/017- „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Костинброд”
   

upнагоре


2007
 • Разработване на документи (ръководство и процедурен наръчник) във връзка с функционирането на Оперативна програма «Техническа помощ»
  Възложител: Министерство на финансите
   
 • Договор за изготвяне на тръжни документи по проект за строителство на хидро-съоръжения финансирани по програма ИСПА
   
 • Договор за подготовка, управление и отчитане на проекти, финансирани от Европейския съюз, в това число подпомагане на Община Смолян при разработване на тръжни документи и провеждането на процедурите за избор на изпълнители на проектни дейности
   
 • Договор за изготвяне на план за консервация и маркетингово проучване по проект ФАР - BG2004/016-782.01.06.03.12/12
   
 • Изработване на оценка по проект „Teleaccess”, INTERREG ІІІ B CADSES
   
 • Техническа помощ за ТГС между България и Гърция по проект BG2005/017-454.04.01.01 с организиране на два обучителни семинара, разработване на информационна брошура и провеждане на мерки за публичност
   
 • Договор за подготовка на тръжни досиета по ЗОП
  Възложител: Община Смолян
   
 • Договор за разработване на тръжни документи, Насоки за кандидатстване и методология по грантови схеми за общини и НПО
  Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
   
 • Договор за Техническа помощ и управление на грантова схема за развитие на културен и исторически туризъм. Подготовка на насоките за кандидатстване, подготовка и провеждане на информационна кампания, обучение. Координация между дейността на Министерство на Културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на труда и социалната политика
   

upнагоре

Печат Печат